Vedtekter Heggli Barnehage

VEDTEKTER

 

NLM-barnehagene AS, Avd. Heggli Barnehage

 

 1. Eier

            Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) eier og driver

Heggli Barnehage, Gammelvegen 4, 7170 Åfjord gjennom NLM-barnehagene AS.

 

Styret for aksjeselskapet er ansvarlig organ for barnehagen og det organet som representerer eieren.  Eier kan ikke hente utbytte fra barnehagedriften.

 

 1. Formål

            a)         Barnehagelovens formålsparagraf

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.

De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

            b)         Eiers formål for barnehagen

NLM-barnehagenes visjonsdokument

VÅR VISJON:

SAMMEN OM Å SETTE VERDIFULLE SPOR

 

HENSIKT

Barnehagene våre skal i samarbeid med foreldre/foresatte gi barna omsorg og oppdragelse ut fra et kristent verdigrunnlag. Jesus møtte menneskene med raushet og respekt, og viste et menneskesyn hvor alle er like verdifulle. Med Ham som forbilde vil vi, som medvandrere, gå sammen med barna i de viktige barneårene, og gi dem gode hverdager. Vi skal legge til rette for at barna skal få utfolde seg i lek, bygge vennskap og relasjoner, utfolde seg kreativt og få kjenne at de blomstrer i våre barnehager. Vi skal være voksne som alltid har barnets beste for øye. Dette skal ligge til grunn for alle handlinger og avgjørelser som berører barnet.

Det enkelte barn er et unikt, fullverdig menneske som skal møtes med respekt, omsorg og kjærlighet. De skal få hjelp til å utvikle et sunt selvbilde, og oppleve mestring, trygghet og glede. Vi skal lete etter de positive mulighetene i det enkelte barn og fremelske disse. En slik holdning er en viktig forutsetning for lek, læring og utvikling.

 

VÅRE VERDIER

N – Nestekjærlighet

L – Likeverd

M – Mestring

 

 1. Forvaltning av barnehagen

            Barnehagen blir drevet i samsvar med Den Norske Kirkes bekjennelsesskrifter, Lov om barnehager og forskrifter til loven, Rammeplan for barnehager, og de forskrif­ter og retningslinjer som departementet til enhver tid fastsetter.  I samsvar med barnehage­lovens § 1a, blir barnehagen drevet med utvidet kristen formålsparagraf.

 Kristen tro, etikk og menneskesyn skal være grunnlaget for alt som barnehagen foretar seg.  Barne­hagens vedtekter og årsplaner skal bygge på samme grunnvoll og være med i grunnlaget for driften av barnehagen.

 

 1. Avtale om drift

          Barnehagen har underskrevet samarbeidsavtale med Åfjord kommune om drift av barnehage fra 01.08.2022 i nye lokaler.

I tillegg er det inngått leieavtale og opprettet serviceerklæring i forhold til leie av lokaler til barnehagens virksomhet i eiendommen «gamle Maribo» lokaler, nå Heggli g.nr. 58, b.nr. 187.

 

 1. Opptak av barn

            Etter barnehagelovens § 17skal alle godkjente barnehager i kommunen samarbeide om opp­tak av barn.  Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hen­syn til barnehagenes mangfold og egenart.  Brukernes ønsker, og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket.

 

            Opptaket er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven og kan påklages etter bestemmelsene i Forvaltningsloven kapittel VI, § 28. Åfjord kommune har 2 hovedopptak i året. Opptak av barn i barnehagen skjer etter søknad med søknadsfrist 15. mars, med oppstart 1. august og 15. oktober, med oppstart 1.januar. Opptaket av barn foretas ved innstilling og vedtak i opptaksutvalget, som består av virksomhetsleder for barnehagene og styrere. Melding om opptak/avslag sendes søker innen 15. april og 15. november. Det søkes elektronisk via hjemmesiden til kommunen.

 

Opptakskriterier:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jfr. Lov om barnehager §13, barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester § 4-12 og § 4-4 og barn av flyktninger som bosettes i kommunen. Det kreves dokumentasjon/sakkyndig tilrådning fra PPT, Fosen barneverntjeneste, helsesøster, lege eller annen sakkyndig tilrådning.

2. Barn som søker endret tilbud på egen barnehage, eller ønsker overføring til annen barnehage i kommunen.

3. Barnets alder

4. Barn med rett til barnehageplass § 12a

5. Søsken til barn i samme enhet. Det tilstrebes at søsken skal få plass i samme barnehage

 

Opptaksmyndighet

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen.

 

Opptakskrets

Barn fra hele kommunen kan søke om opptak i barnehagen.  Hvis barnehagen har ledige plasser etter at samordnet opptak er gjennomført, kan barn fra andre kommuner søke om opptak.

 

Opptakets lengde

Tilbud om barnehageplass gjelder fra opptaksdato, angitt i brev med tilbud om

barnehage­plass, og fram til skolepliktig alder.

 

Opptakstidspunkt og oppsigelsesfrist

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess. 

Daglig leder kan, etter skriftlig søknad, tilby barnehageplass utenom hovedopptak.

 

Oppsigelse skal være skriftlig.  Gjensidig oppsigelsestid av barnehageplass er 1 måned, regnet fra 1. dag i måneden.  Oppsi­gelse fra barnehagens side krever saklig grunn.  Oppsigelse fra foreldre/foresattes side mottatt, av barnehagen etter 1. mai,

medfører plikt til å betale foreldrebetaling ut barne­hageåret.

                 

 

Eventuelle endringer i behov fra søknadstidspunkt og fram til barnehageårets start

            1.august, avklares med barnehagen snarest mulig, og foreldrene betaler for det

            antall dager som er fastsatt pr. 1.august, og videre gjennom året gjelder regelen om

           1 måneds oppsigelsestid.

                 

Oppsigelsestiden gjelder også for barn som det er takket ja til plass for, men der foreldre/foresatte ombestemmer seg og ikke benytter plassen likevel.

 

Klageadgang

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på

av­slag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehagelovens § 13 klage dersom de ikke får plass (se ’Opptakskriterier’, pkt a).

Alle klager må fremsettes skriftlig til kommunen, og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner som klagen støtter seg til. 

Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i

barne­hage, forskrift 2005-12-16 nr. 1477.

 

 1. Foreldrebetaling

            Barnehagelovens § 20 forplikter offentlige myndigheter til å behandle alle godkjente

barne­hager likeverdig i forhold til offentlige tilskudd.  Så lenge stat og kommune følger opp bestem­melsen i barnehageloven, vil barnehagen følge statens bestemmelser om foreldrebetaling.

 

Betaling skjer til Heggli Barnehage 15.i hver måned. Det kreves betaling for 11 måneder pr. år, med juli som betalingsfri måned. Takstene er de som kommunestyret til enhver tid bestemmer. Justering av barnehagesatsene skjer pr. 1. januar. Oppstartsdato for barnet går fra 01.08 og fra 01.01. Skulle foresatte bli gitt en annen oppstartsdato for sitt barn, av for eksempel styrer, vil kostnadene løpe fra den dagen barnet starter. Hvis foresatte selv ønsker annen oppstartsdato løper utgiftene fra 01.08 eller 01.01. Ved ekstraordinær stenging av barnehagen ut over 3 påfølgende dager kan foresatte få refundert egenandel de dagene barnehagen har vært stengt. Åfjord kommune har moderasjonsordning på tvers av barnehage og SFO. Denne moderasjonen fordeles slik: Det eldste barnet i barnehage betaler full pris, barn nummer 2 i barnehage eller sfo får 30% reduksjon og fra og med 3 barn i barnehage eller sfo 50% reduksjon. Ved manglende betaling kan man risikere oppsigelse av plassen. Den/de som har foresatteansvar for barnet står økonomisk ansvarlig for barnehageplassen selv om bare den ene står som fakturamottaker.

 

7.       Mislighold

Hvis betaling for barnehageplass ikke er mottatt i løpet av den måneden betalingen gjelder for, vil foreldre/foresatte motta en purreinkasso. Blir heller ikke denne betalt innen 14 dager, går saken til inkasso.

 

Mangler betaling for 2 -to- måneder, tas det kontakt med gjeldende familie for å forsøke å komme til enighet, deretter videre prosess, med oppsigelse av barnehageplassen som ytterste konsekvens. Etter manglende betaling eller plan for betaling etter tre-3- måneder sies plassen opp.

 

 1. Arealutnytting

            Barnehagen har et samlet leke- og oppholdsareal på 288 m²,

 og følger kommunens norm for arealutnytting på 8,0 m² pr barn under 3 år

og 4,0 m² pr barn over 3 år. Uteområdet er på 2,5 mål.

 

 1. Åpningstider / ferieordning

            Barnehagen blir drevet som heldagsbarnehage, og er for barn i alderen 0 – 5 år. 

Åpningstiden er fra kl. 07.45 til kl. 16.15 mandag – fredag. 

 

Dersom det er behov, kan det gjøres avtaler innenfor rammen kl. 06.45 – 17.00, -

for enkeltdager eller som faste avtaler gjennom året.

Den daglige oppholdstiden for barnet må i alle tilfelle ikke overskride 9.0 t.

 

I løpet av barnehageåret er barnehagen stengt 5 kurs- og planleggingsdager.

            Barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av et barnehageår;

3 av disse skal være sammenhengende, og avvikles innenfor

tidsrommet 1. juni – 30.september.

           

Ellers gjelder følgende ordninger for jul og påske:

            Jul:                  Barnehagen holdes åpen vanlig åpningstid t.o.m. lille julaften

                                   Jul- og nyttårsaften:    07.45 – 12.00

                                   Mellomjula:                 Vanlig åpningstid.

            Påske:            Barnehagen holdes åpen virkedagene mellom palmesøndag og

                                   skjærtorsdag.

                                   Vanlig åpningstid mandag og tirsdag, og fram til kl. 12.00 på onsdag

 

 1.        Foreldreråd

            Etter barnehagelovens § 4 skal barnehagen ha et foreldreråd som består av alle for­eldr­e / fore­satte til barna i barnehagen.  Foreldrerådet skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 

Forel­drerådet skal også ta initiativ til dugnader i barnehagen og hjelpe til med å gjennomføre disse.  Foreldrerådet velger selv leder og nestleder. De er foreldrenes representanter i SU.

Daglig leder i barnehagen kan fungere som sekretær for foreldrerådet.

 

 

 1. Samarbeidsutvalg

            I følge barnehagelovens § 4 skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg (SU) som skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.  Det består av foreldre/foresatte og

an­satte i barnehagen, slik at hver gruppe har 2 representanter.  Hvis barnehagen har mer enn to avdelinger, antall representanter fra disse to gruppene økes.  Eier velger 2 representanter til SU, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.  Kommunen velger en representant til samarbeidsutvalget.  Eiers representanter velges for 2 år, de øvrige for 1 år.

 

            Daglig leder i barnehagen er samarbeidsutvalgets sekretær, forbereder sakene, setter opp sak­liste og kaller inn til møte i samråd med leder i SU.

 

            NLMs regionleder, eller den regionstyret har valgt, har møte- og talerett i SU.

 

            Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.  Det skal ha informasjon om budsjett og regnskap.  Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av samarbeidsutvalget.

 

 1. Dugnad

            Det forventes at foreldre/foresatte som benytter barnehageplass, gjennom barnehageåret deltar på dugnad arrangert av barnehagen og foreldrerådet 

            Samarbeidsutvalget kan fastsette organisering og omfang av dugnad, og hvilke oppgaver som er egnet til å gjennomføres ved frivillig innsats fra de ulike parter.

 

 1. Eierstyret

            Eier utnevner et eierstyre for barnehagen.  Denne skal være eiers lokale organ som bistår dag­lig leder med oppgaver i henhold til instruks for eierstyret.

 

 1. Internkontroll

            Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter. 

Det vises til barnehagens eget HMS- og internkontrollsystem.

 

 1. Ansvar

            Barnehagen tegner ulykkeforsikring for barn som har fått plass i barnehagen. 

Forsikringen dekker barnet 24 timer i døgnet gjennom hele året. 

 

 1. Iverksetting og endringer

            Vedtektene for NLM-barnehagene AS, Avd. Heggli Barnehage, 7170 Åfjord,

gjøres gjel­dende fra 01/08 2022

 

Lokale tilpasninger av vedtektene skal godkjennes av eierstyret i barnehagen, så sant det ikke gjelder endringer av prinsipiell art. I så fall skal endringene godkjennes av styret for

NLM-bar­nehagene AS

 

 

 

 

Vedtektene ble godkjent av styret for NLM-barnehagene juni 2022

 

Godkjent av eierstyret for NLM-barnehagene AS, Avd. Heggli Barnehage 25.05.2022